תנאי שימוש

לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה ("התנאים") בעיון. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים, הנך מאשר ומסכים לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר: 
אפיסנס סופטוור בע"מ ("אפיסנס") מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים על ידה באתר (ביחד "החומרים"), ולהוריד אותם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, וזאת בתנאי שתפעל בהתאם לתנאים המצויים באתר, ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים ו/או בכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר זולת האתר, או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד או יותר מן התנאים האלה תפוג אוטומטית הרשאה הניתנת לך להשתמש בחומרים המצויים באתר, ותחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס על ידך מהאתר למטרה כלשהיא.

העדר אחריות; שימוש בחומרים
החומרים המפורסמים באתר מוצעים "כמות שהם" (as is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של אפיסנס. אין באמור בתנאים משום מצג של אפיסנס בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. אפיסנס אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תשא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שתעשה בהם. אפיסנס רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, ואפיסנס אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. אתה תשא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאות השימוש בהם.

הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תחול על אפיסנס, ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

העדר ייעוץ
החומרים באתר הינם כלליים באופיים ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים עסקיים, מקצועיים, מיחשוביים, משפטיים, אישיים או כספיים: הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או הייעוץ שהתקבל באמצעות האתר תיעשה, אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

זכויות קניין רוחני
ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של אפיסנס. בעצם כניסתך לאתר הינך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש בכתב של אפיסנס כמפורט בתנאים, ומתחייב לא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור. עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של אפיסנס וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגויים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור אפיסנס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור אפיסנס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של אפיסנס או בסימני המסחר שלה, ללא אישור אפיסנס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.
למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, אפיסנס אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של אפיסנס או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים
אליהם.

מידע אודות משתמשים
אפיסנס אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת ("הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. לאפיסנס לא תהא כל אחריות בקשר להודעות או לתוכנן. אפיסנס וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר, Newsletters ופרסום. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימות אפיסנס לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח הודעה על כך לאפיסנס לפי הפרטים המופיעים ב"צור קשר" להלן, לשם הסרתך מרשימת התפוצה. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת התפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר. עם זאת, הינך רשאי לבקש הסרה כאמור בכל עת. מידע שתמסור לאפיסנס ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להצהרת הפרטיות של אפיסנס (Privacy Statement) המפורסמת באתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ"ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

קישור לאתר 
סימני מסחר שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של אפיסנס או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

הגבלת גישה

אפיסנס שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

כללי
על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בחיפה. אפיסנס מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. אפיסנס אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותשא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים. אפיסנס שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים על-ידי עדכון הודעה זאת, תוך עדכון תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. אפיסנס רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחולו ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של אפיסנס לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לאפיסנס או נאסף על ידי אפיסנס בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ואפיסנס בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בין המשתמש לבין אפיסנס או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.