תנאי שימוש

לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה ("התנאים") בעיון. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים, הנך מאשר ומסכים לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר: 
אפיסנס סופטוור בע"מ ("אפיסנס") מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים על ידה באתר (ביחד "החומרים"), ולהוריד אותם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, וזאת בתנאי שתפעל בהתאם לתנאים המצויים באתר, ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים ו/או בכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר זולת האתר, או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד או יותר מן התנאים האלה תפוג אוטומטית הרשאה הניתנת לך להשתמש בחומרים המצויים באתר, ותחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס על ידך מהאתר למטרה כלשהיא.

העדר אחריות; שימוש בחומרים
החומרים המפורסמים באתר מוצעים "כמות שהם" (as is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של אפיסנס. אין באמור בתנאים משום מצג של אפיסנס בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. אפיסנס אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תשא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שתעשה בהם. אפיסנס רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, ואפיסנס אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. אתה תשא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאות השימוש בהם.

הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תחול על אפיסנס, ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה